Vælg dit sprog

Systemgaranti

Din sikkerhed

Når du vælger en Sto-løsning vælger du samtidig en systemløsning. Det vil sige at de forskellige komponenter er udviklet og testet til at fungere sammen.

Ved at vælge en StoMester er det din garanti for at originale materialer er brugt.

Hvis alle foreskrifter i udførsel er fuldt yder Sto Danmark A/S en garanti på 5 år fra udførselstidspunktet på mangler der skyldes produkterne.

Læs hele Sto Danmarks systemgaranti herunder.

STO DANMARK A/ S - MATERIALE - OG SYSTEMGARANTI


1. maj 2018

1. Ansvars- og garantiperiode

1.1 STO Danmark A/S leverer materialerne med en 5 års garantiperiode (”Garantiperioden”) for mangler, som regnes fra tidspunktet for leveringen af materialerne (”Afleveringstidspunktet”).

1.2 Hvis materialerne er solgt med henblik på at indgå i en eller flere entreprenørers arbejde, regnes begyndelsestidspunktet for Ansvarsperioden og Garantiperioden fra tidspunktet for afleveringsforretningen vedrørende den entreprise,som materialer indgår i.

2. Mangler
2.1 STO Danmark A/S er ansvarlig for fejl, defekter og øvrige mangler, der påvises af køber under Garantiperioden i henhold til punkt 1.1-1.2.

2.2 STO Danmark A/S er alene ansvarlig for mangler, der påvises af køber under Ansvarsperioden i henhold til punkt 1.1-1.2, såfremt I)-IV) herunder er opfyldt.

I) Primært: STO Danmarks A/S’s Tekniske Faktablade er fulgt eller Sekundært:
gældende arbejds – og systembeskrivelse, detaljetegninger, incl. henvisninger til tekniske faktablade, samt vedligeholdelsesvejledning er fulgt.
II) checklister for det udførte system er udfyldt korrekt.
III) Bygerfa samt almindelig god byggestik er fulgt.
IV) Manglen må anses for væsentlig, og at de leverede materialer er anvendt korrekt i henhold til brugen anvist i det tekniske faktablad.

2.3 I Ansvarsperioden er STO Danmark A/S ikke ansvarlig udover hvad der direkte er omfattet af punkt 2.2. STO Danmark A/S bærer såldes intet ansvar for andre mangler, herunder eventuelle rådgivningsfejl, anvendelse og brug af materialerne i uoverensstemmelse med de på afleveringstidspunktet gældende og relevante tekniske faktablade fra STO Danmark A/S.

3. Reklamation
3.1 Køber kan kun påberåbe sig mangler, hvis STO Danmark A/S har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget.

4. Mangelsbeføjelser

4.1 STO Danmark A/S har ret til umiddelbart efter modtagelsen af købers skriftlige meddelelse at afhjælpe mangler, der påvises af køber.

4.2 Hvis STO Danmark A/S kan dokumentere, at de leverede materialer ikke er mangelfulde, har STO Danmark A/S krav på kompensation for de rimelige udgifter, der er afholdt, som følge af købers reklamation.

4.3 Afhjælpes manglen ikke umiddelbart efter STO Danmark A/S har modtaget købers skriftlig meddelelse herom, kan køber lade manglen udbedre af en tredjemand for STO Danmark A/S’ regning eller kræve et afslag i købesummen.

4.4 Såfremt afhjælpning af manglen vil være væsentligt mere byrdefuld for STO Danmark A/S, end hvad der med rimelighed kunne forudses og indkalkuleres ved aftaleindgåelse, kan køber alene kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

5. Ansvarsfraskrivelse og - begrænsning

5.1 STO Danmark A/S påtager sig intet ansvar for mangler, som skyldes mangelfuld eller forkert montering eller installation, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brug, mangelfuld eller unormalt anvendelse eller øvrige forhold, der kan tilskrives køber eller tredjemand.

5.2 Køber er forpligtet til kunne dokumentere, at de leverede materialer er vedligeholdt i overensstemmelse med STO Danmark A/S’ retningslinjer og anvisninger.

5.3 Såfremt en mangel påvises af køber under Garantiperioden, og STO Danmark A/S er af den opfattelse, at STO Danmark A/S ikke er ansvarlig for manglen, skal STO Danmark A/S dokumentere, at de leverede materialer er kontraktsmæssige, eller sandsynliggør, at den pågældende mangel skyldes købers forhold.

5.4 STO Danmark A/S’ ansvar over for køber i tilfælde af en mangel er begrænset til det højeste af følgende beløb pr. tab: 15 % af købesummen, eller maksimal forsikringsdækningen i henhold til den af STO Danmark A/S tegnede ansvarsforsikring.

5.5 Uanset punkt 5.4 dækker STO Danmark A/S omkostninger forbundet med konstatering og påvisning af manglen, omkostninger forbundet med anskaffelse og installation af nyt materiale fra STO Danmark A/S, samt omkostninger forbundet med reparation og udskiftning af materialet.

5.6 STO Danmark A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder eksempelvis driftstab, avancetab, produktionstab og øvrige økonomiske følgetab.

RIGHT OFFCANVAS AREA